සුර්ය සුළඟ යනු කුමක්ද???…..

සුර්යයා මතුපිට ඇතිවන දහනවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිටවන විවිධ අංශු කොටස් අන්තර් ග්‍රහලෝක අවකාශයට නිකුත් වේ.සුර්ය සුළග ඇතිවන ප්‍රභවය සුර්ය කොරෝනාවයි.ඒවා

Read more